String Studies

NYU Community Orchestra Dress Rehearsal 04/23/2007